top of page
IMG_9366.JPG
Under Construction
DJI Droning 23 Feb 2018_1.jpg

我们在欧洲的分支机构

Maxam_Map.png

我们的经验

经过十多年的行业,我们决定改变方向。现在,我们通过帮助其他人主要进口或出口到中国以及东南亚来分享我们的热情。长期在这些道路上使我们能够为寻求安全可靠商机的任何客户提供明确的指示。

Nom de la recette

4/F Wanchai Central Building

89 Lockart Road

Wanchai - HONG KONG

Copyright - MAXAM Group 2019

bottom of page